Tin mới
Đối tác
vbu.edu.vnĐạo Phật Ngày NayGiác Ngộqct3
Ban Hộ Niệm

* Cảm nhận về pháp môn Niệm Phật thông qua bản thân và sự hoằng dương trong thời đại ngày nay

* Cảm nhận về pháp môn Niệm Phật thông qua bản thân và sự hoằng dương trong thời đại ngày nay
“Đây là Tịnh Độ Tịnh Độ là đây Miệng cười chánh niệm An trú hôm nay Bụt là lá chắn Pháp là mây bay Tăng thân khắp chốn Quê hương nơi này”. (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh)

“Đây là Tịnh Độ

Tịnh Độ là đây

 Miệng cười chánh niệm

An trú hôm nay

 Bụt là lá chắn

Pháp là mây bay

Tăng thân khắp chốn

Quê hương nơi này”.

                          (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh)

Đức Thế Tôn suốt một lộ trình 49 năm vân du hoá độ, Ngài đã tuỳ thuận theo căn cơ chúng sanh mà nói ra muôn ngàn pháp môn. Nhưng đối với bản thân “Đệ tử” nói riêng và tất cả người con Phật nói chung thì pháp môn Niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất, phổ cập nhất trong các pháp môn, được áp dụng vào thời bấy giờ (mạc pháp). Tuy pháp môn này khó tin, bởi lẽ nó quá ư thù thắng nhưng lại dễ tu, dễ chứng, dễ thực hành lại đạt kết quả cao. Đây là con đường tắt trong các con đường tắt đi đến cõi Phật thoát ly sanh tử luân hồi. Các pháp môn khác như con mọt đục ống tre từng mắt mà lên, còn pháp môn Niệm Phật như con mọt đục ngay ống tre mà ra. Cả hai phương pháp này đều đưa con mọt ra khỏi ống tre, nhưng phương pháp sau có kết quả mau chóng hơn phương pháp trước.

“Ái bất trọng bất sanh ta bà

Niệm bất giác bất sanh tịnh độ”.

Nghĩa là:

“Ái không nặng không sanh ở ta bà

Niệm phật chẳng diệu nhất không sanh về tịnh độ”.

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã vì lòng từ bi thương xót chúng sanh nhất là trong thời mạc pháp, phần đông căn cơ thấp kém, căn tánh lận độn, mê muội, ái tình đắm nhiễm, ý chí hạ liệt, gặp nhiều trở ngại liền thối lui, chính vì thế mà tự lực tu hành khó bề giải thoát. Cho nên, Ngài đã vì lòng đại bi mà nói ra pháp môn này và khuyên dạy chúng đệ tử nên hướng về pháp môn này tu hành sẽ được vãng sanh, giải thoát chúng quả vô thượng đạo.

Lúc Đức Thế Tôn nói ra pháp môn này, trời đất chuyển động, ca tụng tán tháng vì được điều vui mừng chưa từng có, chư Phật nhiều như các sông hằng ở sáu phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài để chứng minh và tán thán. Do biết rằng  chúng sanh thời quá khứ, hiện tại, vị lai khi nghe pháp môn này đều sanh tâm nghi ngờ, chê bai, không tin Phật có năng lực như thế, nên nói đây là pháp hiếm có, khó tin.

“Thân này chẳng chịu đời này độ

 Lại để đời nào độ lấy thân”.

Phương pháp tu để về cực lạc có nhiều lối nhưng không ngoài các pháp Niệm Phật như: Trì danh niệm phật, Tham cứu niệm phật, Quán tưởng niệm phật và Thật tướng niệm phật… Tuỳ theo căn cơ và trình độ tu tập mà chọn phương pháp cho phù hợp với mình. Pháp môn này dễ tu, dễ chứng nhưng lại khó tin vì quá ư thù thắng mà sự hành trì thì vô cùng đơn giản. Hành giả chỉ cần chuyên tâm lục tự Di Đà “Nam Mô A Di Đà Phật”, nhất nhất không rời nhau với một tín tâm sâu và nguyện tha thiết thì đến lúc lâm chung sẽ có Phật và Thánh chúng đến để tiếp dẫn, đời đời thoát khỏi sanh tử luân hồi. Pháp môn này tuy đơn giản như vậy nhưng đòi hỏi hành giả phải có một lòng tin sâu, nguyện thiếp, phải đầy đủ ba pháp Tín-Hạnh-Nguyện làm tâm. Ba pháp này, nếu thiếu một trong ba thì sẽ không về được nước Phật.

Kinh Hoa Nghiêm đức Phật dạy: “Lòng tin là mẹ đẻ các công đức” hay Kinh Duy Ma nói: “Tin sâu vững chắc giống như kim cương pháp bảo soi khắp cả, giống như mưa cam lồ”.  Vì thế, người Niệm Phật phải tin sâu, hạnh nguyện phải tha thiết. Pháp môn này độ lớn khắp ba cõi, thâu nhiếp cả thánh lẫn phàm, lại không phân biệt tục tăng, nam nữ, sang hèn, giàu nghèo, già trẻ, tốt sấu, tội nặng hay nhẹ. Dù ở xã hội nào, dù ở bất cứ thời gian nào, nếu con người đó, xã hội đó có lòng tin, biết hối lỗi, thanh tịnh, lòng tin sâu, niệm danh hiệu Phật không dứt, đồng cầu thoát ly sanh tử thì sẽ được vãng sanh nước Phật.

Trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta thường gọi là thời kỳ Mạc Pháp nhưng đây là thời kỳ của tất cả các pháp môn, riêng về pháp môn Niệm Phật thì luôn luôn thù thắng vi diệu và ngày càng thẳng tiến. Chắc có lẽ đây là hoài bão mà Đức Thế Tôn thương tưởng đến chúng sanh trong thời Mạc Pháp này.

“Thập vì sanh tử phát lòng Bồ Đề

Dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật”.

 Đối với người xuất gia nói riêng, người tại gia nói chung, pháp môn Niệm Phật là con đường tất yếu, là kim chỉ nam để ra  khỏi sanh tử. Pháp môn này luôn chiếm lợi thế hơn các pháp môn khác ở chỗ là hành giả ngoài tự lực ra còn nương vào tha lực chú Phật, mà điểm then chốt tuyệt đối vào lời giới thiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca và bổn nguyện rộng lớn của Đức Phật A Di Đà.

Kinh Đại Tập nói: “Thời mạc pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một người đạt đạo, chỉ y theo pháp môn Niệm Phật mới ra khỏi sanh tử luân hồi hay Cổ Nhân dạy: “Người tu thiền mà không tu tịnh độ thì mười người lầm hết chín, người tu tịnh độ mà không tu thiền muôn người tu muôn người được vãng sanh” (Nhất nhất tâm). Niệm Phật có cả tham thiền như cọp voi đã mạnh mà còn mọc thêm sừng. Gần đây người trì danh nhiều mà người vãng sanh ít, đều do tín ngyuện không tha thiết, tu xen tạp không chuyên nhất hoặc cầu phước báu cõi trời nên vẫn luân hồi trong ba đường sáu nẻo. Cho nên tín nguyện cần phải tha thiết, lấy sanh tử làm  đại sự trên lộ trình tu học giải thoát.

“Con đường Tây phương rộng thênh thang

Thẳng tắp về nhà không cần hỏi”.

            Ôi ! thật là vi diệu, thật là thù thắng, thật là may mắn cho ta, tuy không sanh trong thời Phật tại thế để được nghe pháp mầu, được uống dòng cam lộ giải thoát nhưng hôm nay ta cũng được gặp pháp môn báu được tắm mình trong bể giải thoát, thật là vui sướng và tràng đầy an lạc. Từ nay không còn lo ngại buồn phiền vì sanh tử  khó bề giải thoát mà chỉ lo ngại rằng mình không tận tâm tận lực, tín nguyện không sâu mà thôi. Hơn nữa pháp môn này là con đường chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ Thầy đã đi qua, nhờ pháp môn này mà bước qua sanh tử một cách dễ dàng, tự tại và vô ngại.

Đã từ lâu ta vì say đắm trong ngũ dục trôi dat theo sáu nẻo luân hồi mà không hề hay biết, bỗng nhiên dật mình tỉnh ngộ thấy mình đã đi xa ngàn dặm, chợt nhớ lại quê nhà có cha già mẹ yếu đang mỏi mắt chờ trông, mà đường trở về thì cách xa ngàn dặm, muôn ngàn nguy hiểm khó mà tự mình về được tới nhà mặc dầu ngày đêm mong nhớ quê xưa. Hôm nay hữu duyên gặp được pháp lành, nương vào tha lực của Đức Phật Di Đà, nhất tâm Niệm Phật, tín nguyện rộng sâu, cầu nguyện vãng sanh thoát ly sanh tử. Từ nay quyết không tham ái cõi ta bà uế trược, một lòng cầu về cõi cực lạc tịnh độ. Tuổi thọ ở cõi ta bà có hạng, còn tuổi thọ cực lạc khôn cùng, ta bà tuỳ theo nghiệp luân hồi, cõi kia vừa được qua thì không sanh không diệt, mở nguyện lợi sanh, tuỳ ý tự tại, chẳng bị nghiệp chuyển. Khi qua đó rồi khi được gặp Phật, gặp Tổ, gặp thầy, bà con quyến thuộc, ta đạt được bổn nguyện cái mà mình hằng mong ước. Khi đắc đạo rồi nguyện trở lại quê nhà cứu độ quần sanh đền đáp công ơn trong muôn một.

           

Tin: Tăng Thân

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Video nổi bật
Thời tiết hiện tại
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1
trai1
Ảnh Sư Phụ
^ Về đầu trang